Xuất khẩu báo cáo tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp > Xuất khẩu dữ liệu >

Xuất khẩu báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép NSD xuất khẩu báo cáo tài chính gồm Bảng cân đối tài khoản, Thuyết minh báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình thi hành án từ phần mềm MISA Panda.NET 2011.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Xuất khẩu dữ liệu, NSD thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Loại xuất khẩu dữ liệu

image288

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Năm xuất khẩu

Báo cáo tài chính của được chọn sẽ được xuất khẩu

Chọn kỳ báo cáo xuất khẩu

Kỳ mà báo cáo được xuất khẩu

Từ ngày

Báo cáo tài chính được xuất khẩu từ ngày

Đến ngày

Báo cáo tài chính được xuất khẩu đến ngày

Hủy bỏ

Không thực hiện tiếp việc xuất khẩu báo cáo tài chính

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 2: Chọn loại báo cáo tài chính cần xuất khẩu

image289

-       Tích chọn các báo cáo tài chính mà NSD muốn xuất khẩu, bằng cách tích vào biểu tượng image201.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 3: Chọn tên tệp lưu dữ liệu xuất khẩu

image290

-       Nhập tên tệp lưu dữ liệu xuất khẩu báo cáo tài chính bằng cách tích vào biểu tượng image287.

-       Sau khi chọn tên tệp lưu dữ liệu nhập khẩu thì nhấn <<Thực hiện>> để tiến hành xuất khẩu báo cáo tài chính.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.