Chọn máy chủ

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp > Chuyển đổi dữ liệu >

Chọn máy chủ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép đăng nhập vào máy chủ trước khi tiến hành chuyển đối dữ liệu kế toán.

Cách thực hiện

-       Vào Menu Tệp\Chuyển đổi dữ liệu...

-       Tại màn hình chọn Máy chủ, NSD chọn máy chủ trên phần mềm MISA Panda.NET 2011 trùng với máy chủ chứa dữ liệu cũ cần chuyển đổi.

image297

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.