Chuyển đổi tài khoản hạch toán

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp > Chuyển đổi dữ liệu > Chuyển đối dữ liệu lên 2011 >

Chuyển đổi tài khoản hạch toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng chuyển đổi tài khoản hạch toán cho phép NSD có thể chuyển dữ liệu liên quan đến các tài khoản cũ lên các tài khoản theo thông tư mới. Phần mềm MISA Panda.NET 2011 đã thiết lập sẵn việc chuyển đổi dữ liệu từ các tài khoản cũ sang tài khoản mới theo hệ thống tài khoản được quy định tại các quyết định 572/2006 và QĐ 09/2008, đồng thời NSD có thể chọn tài khoản chuyển đến cho các tài khoản tùy theo yêu cầu quản lý của đơn vị.

Cách thực hiện:

-       Sau khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu thành công từ MISA Panda.NET 2006 hoặc MISA Panda.NET 2008 lên MISA Panda.NET 2011, phần mềm sẽ xuất hiện hộp thoại xác nhận thông tin có muốn chuyển đổi tài khoản hạch toán hay không.

image302

-       Nhấn nút <<Yes>> để thực hiện thao tác chuyển đổi tài khoản hạch toán. Xuất hiện hộp thoại:

image303

-       Tại hộp thoại chuyển tài khoản hạch toán, phần mềm đã mặc định sẵn các tài khoản chuyển đến sau khi chuyển đổi, NSD có thể chọn tài khoản chuyển đến cho những tài khoản mở tiết khoản mà phần mềm không chọn sẵn.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thông tin chuyển đổi tài khoản hạch toán vừa chọn.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.