Chọn cách tạo DLKT

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Tạo dữ liệu kế toán mới >

Chọn cách tạo DLKT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

image26

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tạo mới từ đầu

Tạo DLKT mới hoàn toàn, không có số liệu mà chỉ có một số danh mục được thiết lập sẵn

Tạo mới từ dữ liệu năm trước

Tạo DLKT từ dữ liệu đã có sẵn của năm trước

Tạo Dữ liệu mẫu

Tạo DLKT mẫu phục vụ mục đích học tập, tham khảo

Tên Dữ liệu kế toán

Tên DLKT của năm trước

Tiếp tục

Sang bước tiếp theo của việc tạo DLKT

Quay lại

Quay lại trang màn hình trước đó

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo DLKT

-       Chọn cách tạo DLKT mong muốn.

-       Nếu chọn cách tạo DLKT từ dữ liệu năm trước, NSD phải chọn một DLKT đã có sẵn bằng cách nhấn biểu tượng image27 ở dòng “Tên Dữ liệu kế toán”.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để sang bước tiếp theo của việc tạo DLKT mới.

Xem thêm:

-       Chọn máy chủ

-       Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới

-       Thông tin về đơn vị

-       Thiết lập năm hạch toán

-       Hoàn thành việc thiết lập

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.