Chọn máy chủ

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Tạo dữ liệu kế toán mới >

Chọn máy chủ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

image28

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Máy chủ

Tên của máy chủ

Đồng ý

Đăng nhập vào máy chủ cần tạo DLKT

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo DLKT

-       Nhập tên máy chủ tại ô Máy chủ.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để sang bước tiếp theo của việc tạo DLKT mới.

Tên DLKT nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự đặc biệt như / \ * ? : và dấu chấm, độ dài không quá 256 ký tự.

Nếu ở bước 1 người sử dụng chọn cách tạo Dữ liệu kế toán là Tạo Dữ liệu mẫu, hệ thống sẽ bỏ qua bước 3, 4, 5 và 6 để chuyển sang thực hiện tạo dữ liệu kế toán ngay.

Nếu ở bước 1 chọn cách tạo Dữ liệu kế toán là Tạo mới từ Dữ liệu năm trước, người sử dụng cần phải chuyển DLKT lên phiên bản mới nhất.

Xem thêm:

-       Chọn cách tạo DLKT

-       Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới

-       Thông tin về đơn vị

-       Thiết lập năm hạch toán

-       Hoàn thành việc thiết lập

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.