Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Tạo dữ liệu kế toán mới >

Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

image29

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên Dữ liệu kế toán

Tên của DLKT sẽ tạo mới (bắt buộc nhập)

Nơi lưu cơ sở dữ liệu

Đường dẫn tới nơi lưu tệp DLKT mới (bắt buộc chọn)

Cơ sở dữ liệu năm trước

Chọn cơ sở dữ liệu từ năm trước

Tiếp tục

Sang bước tiếp theo của việc tạo DLKT

Quay lại

Quay lại trang màn hình trước đó

Hủy bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo DLKT

-       Nếu chọn cách tạo DLKT từ dữ liệu năm trước, NSD phải chọn một DLKT đã có sẵn bằng cách nhấn nút image27 ở dòng “Tên Dữ liệu kế toán”.

-       Trong trường hợp người sử dụng đã đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm, hộp hội thoại sẽ hiển thị như sau (Thông tin về đơn vị sẽ được lấy từ giấy phép sử dụng đã đăng ký):

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để sang bước tiếp theo của việc tạo DLKT mới.

Tên DLKT nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự đặc biệt như / \ * ? : và dấu chấm, độ dài không quá 256 ký tự.

Nếu ở bước 1 chọn cách tạo Dữ liệu kế toán là Tạo mới từ Dữ liệu năm trước, người sử dụng cần phải chuyển DLKT lên phiên bản mới nhất.

Xem thêm:

-       Chọn cách tạo DLKT

-       Chọn máy chủ

-       Thông tin về đơn vị

-       Thiết lập năm hạch toán

-       Hoàn thành việc thiết lập

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.