Thông tin về đơn vị

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Tạo dữ liệu kế toán mới >

Thông tin về đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

image30

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên đơn vị

Tên đơn vị sử dụng ngân sách (bắt buộc nhập)

Cấp đơn vị

Cấp của đơn vị là chi cục, cục hoặc tổng cục

Địa chỉ

Địa chỉ của đơn vị sử dụng (bắt buộc nhập)

Tỉnh/TP

Tỉnh/Thành phố mà đơn vị sử dụng trực thuộc

Quận/Huyện

Quận/Huyện mà đơn vị sử dụng trực thuộc

Điện thoại

Số điện thoại của đơn vị sử dụng

Fax

Số fax của đơn vị sử dụng

Tiếp tục

Sang bước tiếp theo của việc tạo DLKT

Quay lại

Quay lại trang màn hình trước đó

Kết thúc

 

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo DLKT

-       Nhập các thông tin về đơn vị.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để sang bước tiếp theo của việc tạo DLKT mới.

Xem thêm:

-       Chọn cách tạo DLKT

-       Chọn máy chủ

-       Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới

-       Thiết lập năm hạch toán

-       Hoàn thành việc thiết lập

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.