Thiết lập năm hạch toán

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Tạo dữ liệu kế toán mới >

Thiết lập năm hạch toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

image31

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày bắt đầu hạch toán

Nhập này bắt đầu hạch toán (bắt buộc chọn)

Quay lại

Quay lại trang màn hình trước đó

Tiếp tục

Sang bước tiếp theo của việc tạo DLKT

Kết thúc

Kết thúc việc tạo mới dữ liệu

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo DLKT

-       Chọn ngày bắt đầu hạch toán sử dụng ngầm định cho đơn vị.

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để sang bước tiếp theo của việc tạo DLKT mới.

Xem thêm:

-       Chọn cách tạo DLKT

-       Chọn máy chủ

-       Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới

-       Thông tin về đơn vị

-       Hoàn thành việc thiết lập

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.