Hoàn thành việc thiết lập

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Tạo dữ liệu kế toán mới >

Hoàn thành việc thiết lập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

image32

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Quay lại

Quay lại trang màn hình trước đó

Kết thúc

Hoàn thành việc tạo cơ sở dữ liệu

Hủy bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo DLKT

-       Nhấn nút <<Kết thúc>> để hoàn thành việc tạo cơ sở dữ liệu

-       Sau khi dữ liệu kế toán được tạo thành công, hộp hội thoại Đăng nhập tự động xuất hiện với các tùy chọn sẵn cho phép người sử dụng mở chính Dữ liệu kế toán vừa tạo.

Xem thêm:

-       Chọn cách tạo DLKT

-       Chọn máy chủ

-       Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới

-       Thông tin về đơn vị

-       Thiết lập năm hạch toán

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.