Tham số in Báo cáo kết quả hoạt động thi hành án toàn ngành

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Báo cáo kết quả hoạt động thi hành án toàn ngành

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng:

Cho phép NSD chọn tham số trước khi in báo cáo kết quả hoạt động thi hành án toàn ngành.

Cách thao tác:

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Tổng hợp báo cáo tài chính, chọn báo cáo B02TH-THA_Báo cáo kết quả hoạt động thi hành án toàn ngành.

-       Chọn kỳ báo cáo.

-       Chọn đơn vị muốn in báo cáo tổng hợp

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để in báo cáo theo tham số vừa chọn

image255

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.