Tham số in Thuyết minh báo cáo kết quả hoạt động thi hành án.

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Thuyết minh báo cáo kết quả hoạt động thi hành án.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số, tổng hợp số liệu trước khi xem và in Thuyết minh báo cáo kết quả hoạt động thi hành án toàn đơn vị hoặc theo từng chấp hành viên.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Báo cáo tài chính\B03 _Thuyết minh báo cáo kết quả hoạt động thi hành án

-       NSD kích đúp chuột vào báo cáo hoặc nhấn vào nút <<Xem>>, xuất hiện hộp thoại chọn tham số:

image244

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image245 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image245 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để in báo cáo theo đối tượng đã chọn, xuất hiện hộp thoại Thuyết minh báo cáo tài chính thi hành án gồm 3 trang thông tin:

      Trang Tình hình thực hiện nhiệm vụ thi hành án.

image246

      Trang Thuyết minh

image247

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Những tình hình và phát sinh không bình thường thực hiện thi hành án trong năm

Cho phép NSD nêu lên những thông tin không bình thường hoặc những phát sinh không bình thường của cơ quan thi hành án trong quá trình thi hành án.

Nêu nguyên nhân của sự biến động đó

Cho phép NSD nhập nguyên nhân của những biến động đó

Tổng hợp số liệu tự động

Chương trình tự động lấy số liệu cuối năm tương ứng với các chỉ tiêu của trang Thông tin bổ sung. Tuy nhiên, NSD có thể thay đổi số liệu bằng cách đánh trực tiếp vào chỉ tiêu muốn sửa

Xem

 

Xem thuyết minh báo cáo tài chính

Cất giữ

Cất giữ thông tin vừa nhập

Hủy bỏ

Đóng hộp thoại

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin chung vừa nhập.

-       Nhấn nút <<In>> để xem trước khi in báo cáo với các tham số vừa chọn.

      Trang Nhận xét và kiến nghị

image248

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Những tình hình và phát sinh không bình thường thực hiện thi hành án trong năm

Đưa ra những thông tin về tình hình phát sinh không bình thường trong năm

 

Nêu nguyên nhân của sự biến động đó

Đưa ra nguyên nhân của các biến động tăng giảm so với dự toán, so với năm trước

 

Nhận xét

Đưa ra nhận xét có liên quan để quản lý tài chính của đơn vị.

 

Kiến nghị

Đưa ra kiến nghị có liên quan đến quản lý tài chính của đơn vị

Tổng hợp số liệu tự động

Chương trình tự động lấy số liệu cuối năm tương ứng với các chỉ tiêu của trang Thông tin bổ sung. Tuy nhiên, NSD có thể thay đổi số liệu bằng cách đánh trực tiếp vào chỉ tiêu muốn sửa

Xem

 

Xem thuyết minh báo cáo tài chính

Cất giữ

Cất giữ thông tin vừa nhập

Hủy bỏ

Đóng hộp thoại

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu các thông tin chung vừa nhập.

-       Nhấn nút <<In>> để xem trước khi in báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.