Tham số in Báo cáo đối chiếu chi tiết kết quả thi hành án

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Báo cáo đối chiếu chi tiết kết quả thi hành án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số về thời gian, quyết định thi hành án trước khi in báo cáo đối chiếu chi tiết kết quả thi hành án.

Cách thực hiện

-   Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Báo cáo tài chính\Báo cáo đối chiếu chi tiết kết quả thi hành án

-   Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD kích đúp chuột vào báo cáo

image252

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đến ngày

 

Chấp hành viên

Cho phép chọn chấp hành viên

Số quyết định

Liệt kê các quyết định thi được thi hành trong kỳ của cơ quan thi hành án

Tên quyết định

Liệt kê tên quyết định thi hành án tương ứng với tên quyết định

Chọn tất/Bỏ tất

Cho phép tích chọn để xem báo cáo của tất cả các tài khoản

Đồng ý

Đồng ý xem báo cáo với các tham số được chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-   Tích chọn vào một, nhiều hoặc tất cả quyết định thi hành án

-   Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.