Tham số in S01b_SKT Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in S01b_SKT Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in S01b_SKT Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Sổ cái\S01b_SKT bảng tổng hộp chứng từ kế toán cùng loại

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image245 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image245 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD kích đúp chuột vào báo cáo hoặc nhấn vào nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image261

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Loại chứng từ

Chọn loại chứng từ cùng loại để in

Số chứng từ

Xem báo cáo từ ngày

Tài khoản nợ

Xem báo cáo đến ngày

Tài khoản có

Cập nhật số liệu

In theo tài khoản tổng hợp

In sổ bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại theo các tài khoản tổng hợp

In theo khổ A3

In sổ nhật ký-sổ cái trên khổ giất A3

Đồng ý

Đồng ý xem báo cáo theo tham số đã chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn loại chứng từ: NSD nhấn nút image245 ở ô chọn loại chứng từ, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn loại chứng từ muốn in. NSD chỉ cần tìm đến loại chứng từ  muốn in và nhấn chọn vào loại chứng từ đó.

-       Số chứng từ: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image245 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> hoặc nút <<Xuất khẩu>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn xuất hiện màn hình sau:

image262

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.