Tham số in S07_Sổ chi tiết tài khoản.

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in S07_Sổ chi tiết tài khoản.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in S07_Sổ chi tiết các tài khoản

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Sổ cái\S07_ Sổ chi tiết các tài khoản

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image245 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image245 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD kích đúp chuột vào báo cáo hoặc nhấn vào nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image263

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã tài khoản

Mã của tài khoản cần xem báo cáo

Tên tài khoản

Tên của tài khoản cần xem báo cáo

Đồng ý

Đồng ý xem báo cáo với các tham số được chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-   Tích chọn vào tài khoản mà  NSD muốn xem báo cáp

-   Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.