Tham số in Bảng tổng hợp

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Bảng tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in bảng tổng hợp.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Sổ cái\Bảng tổng hợp.

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image245 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image245 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD kích đúp chuột vào báo cáo hoặc nhấn vào nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image265

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Loại phiếu

Chọn loại chứng từ cùng loại để in

TK nợ hoặc TK có

Lấy số liệu của TK nợ hoặc TK có được chọn

Tài khoản nợ

Lấy số liệu của TK nợ được chọn lên báo cáo

Tài khoản có

Lấy số liệu của TK có được chọn lên báo cáo

Mã tài khoản

Danh sách mã các tài khoản có thể chọn để lấy số liệu lên báo cáo

Tên tài khoản

Danh sách tên tài khoản tương ứng với mã tài khoản

Gộp theo chứng từ nội bộ

Tùy chọn chức năng Gộp theo chứng từ nội bộ

Đồng ý

Đồng ý xem báo cáo theo tham số đã chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn loại chứng từ: NSD nhấn nút image245 ở ô chọn loại chứng từu, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn loại chứng từ muốn in. NSD chỉ cần tìm đến loại chứng từ  muốn in và nhấn chọn vào loại chứng từ đó.

-       Số chứng từ: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image245 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> hoặc nút <<Xuất khẩu>> để xem báo cáo

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.