Tham số in Thống kê chứng từ kế toán cùng loại

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Thống kê chứng từ kế toán cùng loại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in thống kê chứng từ kế toán cùng loại

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Sổ cái\Thống kê chứng từ kế toán cùng loại

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image245 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image245 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD kích đúp chuột vào báo cáo hoặc nhấn vào nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image266

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đối tượng

Chọn loại chứng từ cùng loại để in

Quyết định

Chọn quyết định cần lấy số liệu lên báo cáo

Mã thống kê

Chọn mã thống kê cần lấy số liệu lên báo cáo

Loại phiếu

Chọn loại phiếu cần lấy số liệu lên báo cáo

TK nợ hoặc TK có

Cho phép lấy số liệu của  TK Nợ hoặc TK Có được chọn lên báo cáo

Tài khoản nợ

Cho phép lấy số liệu liên quan đến TK Nợ được chọn lên báo cáo

Tài khoản có

Cho phép lấy số liệu liên quan đến TK Có được chọn lên báo cáo

Mã tài khoản

Danh sách mã các tài khoản có thể chọn để lên báo cáo

Tên tài khoản

Danh sách tên tài khoản tương ứng với mã tài khoản

Đồng ý

Đồng ý xem báo cáo theo tham số đã chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-   Chọn đối tượng bằng cách kích chuột vào biểu tượng image250 bên phải ô đối tượng

-   Chọn quyết định bằng cách kích chuột vào biểu tượng image250 bên phải ô quyết định.

-   Chọn mã thống kê bằng cách kích chuột vào biểu tượng image250 bên phải ô mã thống kê

-   Chọn loại phiếu bằng cách kích chuột vào biểu tượng image250 bên phải ô loại phiếu

-   Chọn tài khoản cần xem báo cáo bằng cách tích chọn tài khoản.

-   Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.