Tham số in S05_Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in S05_Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in S05_Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Tiền mặt, tiền gửi\S05_ Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ

-       Kich đúp chuột vào báo cáo hoặc nhấn vào nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image269

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ ngày

Xem báo cáo từ ngày

Đến ngày

Xem báo cáo đến ngày

Tài khoản

Chọn tài khoản 111, 112  cần xem báo cáo

Loại tiền

Chọn loại tiền hiển thị trên báo cáo

Đồng ý

Đồng ý xem báo cáo với các tham số được chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image250 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image250 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn tài khoản bằng cách kích chuột vào biểu tượng image250 bên phải ô tài khoản

-       Chọn loại tiền bằng cách kích chuột vào biểu tượng image250 bên phải ô loại tiền

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.