Tham số in Chi tiết công nợ phải trả

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Chi tiết công nợ phải trả

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in chi tiết công nợ phải trả

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Báo cáo khác\Chi tiết công nợ phải trả

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD kích đúp chuột vào báo cáo hoặc nhấn vào nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image272

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ ngày

Xem báo cáo từ ngày

Đến ngày

Xem báo cáo đến ngày

Kho

Chọn kho cần xem báo cáo

Loại tài sản

Chọn loại tài sản cần xem báo cáo

Chọn tất/Bỏ tất

Chọn tất cả hoặc bỏ chọn tất cả các tài sản, tang vật

Đồng ý

Đồng ý xem báo cáo theo tham số đã chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image250 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image250 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn tài khoản: NSD nhấn nút image250 ở ô tài khoản, kích chuột vào tài khoản cần xem báo cáo.

-       Chọn đối tượng: NSD nhấn nút image250 ở ô tài khoản, kích chuột vào tài khoản cần xem báo cáo.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.