Tham số in Báo cáo số dư tài khoản theo quyết định, Báo cáo số dư tài khoản theo quyết định và loại giá trị

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Báo cáo số dư tài khoản theo quyết định, Báo cáo số dư tài khoản theo quyết định và loại giá trị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng:

Cho phép chọn tham số về thời gian, tài khoản trước khi in Báo các số dư tài khoản theo quyết định, Báo cáo số dư tài khoản theo quyết định và loại giá trị.

Cách thực hiện:

-   Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Báo cáo khác\Báo cáo số dư tài khoản theo quyết định, Báo cáo số dư tài khoản theo quyết định và loại giá trị

-   Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD kích đúp chuột vào báo cáo

-   Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image250 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-   Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image250 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-   Nhấn vào nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image251

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã tài khoản

Mã của tài khoản cần xem báo cáo

Tên tài khoản

Tên của tài khoản cần xem báo cáo

Đồng ý

Đồng ý xem báo cáo với các tham số được chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-   Tại màn hình tham số báo cáo, chọn Tài khoản cần xem báo cáo.

-   Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.