Tham số in Bảng cân đối tài khoản(BCTC mở rộng)

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Bảng cân đối tài khoản(BCTC mở rộng)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Bảng cân đối tài khoản.

image274

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.