Tham số in S01-THA_Sổ nhật ký chung

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in S01-THA_Sổ nhật ký chung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng:

Cho phép in Sổ nhật ký chung theo từng tháng, quý, năm phát sinh

Cách thực hiện:

-       Tại màn hình Danh sách báo cáo, chọn mục Số kế toán\S01-THA_Sổ nhật ký chung.

-       Chọn các thông in trên hộp thoại Tham số báo cáo, nhấn nút <<Đồng ý>> trên hộp thoại.

image276

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.