Tham số in S02-THA_Sổ cái

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in S02-THA_Sổ cái

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng:

Cho phép in Sổ cái theo từng tháng, quý, năm phát sinh chi tiết theo từng tài khoản.

Cách thực hiện:

-       Tại màn hình Danh sách báo cáo, chọn mục Số kế toán\S02-THA_Sổ cái.

-       Chọn các thông in trên hộp thoại Tham số báo cáo, nhấn nút <<Đồng ý>> trên hộp thoại.

image277

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.