Tham số in Giấy thanh toán tạm ứng

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Giấy thanh toán tạm ứng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng:

Cho phép in báo cáo Giấy thanh toán tạm ứng theo từng chấp hành viên

Cách thực hiện:

-       Tại màn hình Danh sách báo cáo, chọn mục Sổ cái\Giấy thanh toán tạm ứng.

-       Chọn kỳ in báo cáo, tài khoản và chấp hành viên cần in báo cáo.

-       Sau đó nhấn nút <<Đồng ý>> để thực hiện in báo cáo.

image280

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.