Thông tin dữ liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp >

Thông tin dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Hiển thị các thông tin về dữ liệu kế toán đang mở, các thông tin này được thiết lập khi thực hiện thao tác tạo dữ liệu kế toán.

Cách thao tác

-   Vào menu Tệp\Thông tin dữ liệu, xuất hiện hộp hội thoại:

image323

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Dữ liệu kế toán

Thông tin về nơi lưu dữ liệu và phiên bản của dữ liệu kế toán hiện tại

Thông tin kế toán

Các thông tin về chế độ kế toán

Thông tin người dùng

Thông tin về NSD hiện tại

Đóng

Hủy bỏ việc xóa cơ sở dữ liệu

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.