Đăng nhập

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp >

Đăng nhập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép mở dữ liệu kế toán (DLKT) cần làm việc để nhập các số liệu kế toán phát sinh trong năm hạch toán

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Đăng nhập, xuất hiện hộp thoại sau:

image282

Thông tin chi tiết trên hộp thoại

Máy chủ

Tên máy chủ chứa Dữ liệu kế toán cần làm việc

Dữ liệu kế toán

Tên Dữ liệu kế toán cần làm việc

Tên

Tên dùng để mở Dữ liệu kế toán (mặc định là admin

Mật khẩu

Mật khẩu dùng để mở Dữ liệu kế toán (mặc định ban đầu là bỏ trống)

Đồng ý

Thực hiện mở Dữ liệu kế toán với các thông tin vừa khai báo

Hủy bỏ

Đóng hộp hội thoại, không mở Dữ liệu kế toán

Tùy chọn

Hiển thị hoặc ẩn đi các tùy chọn đăng nhập như: Quên mật khẩu, Sử dụng chứng thực Windows

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để mở Dữ liệu kế toán vừa tạo

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.