Thêm/Sửa Chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp > Chuyển đổi chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án >

Thêm/Sửa Chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép NSD lập chứng từ chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án tại đơn vị.

image326

Cách thao tác

*     Thêm mới một chứng từ Chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

-       Kích chuột vào biểu tượng image327 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới.

-       Chọn Quyết định thi hành án cần chuyển chấp hành viên theo dõi

-       Chọn ngày thực hiện chuyển chấp hành viên theo dõi quyết định

-       Chọn CHV chuyển và CHV nhận, sau đó nhấn nút Lấy dữ liệu. Phần mềm sẽ tự động lấy số liệu của các tài khoản mà chấp hành viên mới cần theo dõi.

-       Sau khi kiểm tra chứng từ nhấn nút <<Cất>> để lưu chứng từ vừa thêm mới

*     Sửa Chứng từ Chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

-       Kích chuột vào biểu tượng image328 để sửa chứng từ.

-       Kiểm tra các thông tin cần sửa, sau đó nhấn nút <<Cất>> để lưu chứng từ vừa sửa.

Xem thêm:

-   Danh sách Chứng từ Chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

-   Xóa Chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.