Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp >

Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép NSD thực hiện kiểm tra việc hạch toán trên các chứng từ có đảm bảo đúng theo quy định hay không (VD: Hạch toán tài khoản có phù hợp với loại quyết định hay không? Hạch toán loại giá trị của tài khoản có phù hợp với nội dung phản ánh của tài khoản hay không?)

image329

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ

-       Chọn khoảng thời gian cần kiểm tra chứng từ

-       Chọn Loại chứng từ cần kiểm tra, sau đó nhấn nút <<Lọc dữ liệu>>

-       Phần mềm sẽ tự động liệt kê các chứng từ hạch toán không phù hợp và thông báo lỗi chi tiết tương ứng với từng chứng từ

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.