Thêm/Sửa Tài khoản

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Hệ thống tài khoản >

Thêm/Sửa Tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để thêm Tài khoản

-       Tại màn hình danh sách hệ thống tài khoản, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Chi tiết Tài khoản, nhập thông tin cần thiết như: Số hiệu tài khoản, Tên tài khoản, Nhóm tài khoản…

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Tài khoản mới.

Để sửa Tài khoản

-       Tại màn hình danh sách hệ thống tài khoản, chọn tài khoản cần sửa.

-       Nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Chi tiết Tài khoản, sửa các thông tin cần thiết.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu thông tin vừa sửa.

image71

Xem thêm:

-       Danh sách Hệ thống tài khoản

-       Xóa Tài khoản

-       Chuyển tài khoản hạch toán

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.