Danh sách Tài khoản kết chuyển

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Tài khoản kết chuyển >

Danh sách Tài khoản kết chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 đã thiết lập sẵn một danh sách các bút toán tự động. Tuy nhiên NSD có thể Thêm mới, Sửa đổi cặp tài khoản kết chuyển cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị. Căn cứ vào các bút toán này, phần mềm sẽ tự động kết chuyển để đảm bảo tính đúng đắn đối với số liệu của đơn vị.

image80

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\ Tài khoản kết chuyển hoặc kích chuột vào biểu tượng Tài khoản kết chuyển trên sơ đồ quy trình của phân hệ Sổ cái.

Căn cứ vào các bút toán này phần mềm sẽ tự động kết chuyển khi tiến hành thi hành án hoặc chuyển yêu cầu thu thành quyết định thi hành án.

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Tài khoản kết chuyển

-       Xóa Tài khoản kết chuyển

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.