Danh sách Tài khoản ngầm định

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Tài khoản ngầm định >

Danh sách Tài khoản ngầm định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Cho phép thiết lập tài khoản ngầm định cho các chứng từ khi thêm mới nhằm giảm thiểu thao tác nhập liệu cho NSD.

Tại màn hình Tài khoản ngầm định, NSD có thể thực hiện các chức năng: Sửa,Tìm, Nạp và In.

Ví dụ:

-       Khi thêm mới một Phiếu thu, hệ thống tự động lấy TK Nợ là TK 1111

-       Khi thêm mới một chứng từ Phiếu xuất kho lấy TK Có là TK 114

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\Tài khoản ngầm định.

image83

Xem thêm:

-       Sửa Tài khoản ngầm định

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.