Thêm/Sửa Đối tượng được thi hành án

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Đối tượng được thi hành án >

Thêm/Sửa Đối tượng được thi hành án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để thêm Đối tượng được thi hành án

-       Tại màn hình danh sách các đối tượng được thi hành án, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp thoại Thông tin chi tiết của đối tượng, nhập các thông tin về đối tượng được thi hành án cần thiết như: Mã đối tượng,  Tên đối tượng, Loại đối tượng là: Đối tượng được thi hành án…

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về đối tượng được thi hành án vừa thêm.

Để sửa Đối tượng được thi hành án

-       Tại màn hình danh sách đối tượng được thi hành án, chọn đối tượng muốn sửa.

-       Nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Nhập các thông tin muốn sửa.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin vừa sửa.

image45

Xem thêm:

-       Danh sách Đối tượng được thi hành án

-       Xóa đối tượng được thi hành án

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.