Danh sách Đối tượng phải thi hành án

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Đối tượng phải thi hành án >

Danh sách Đối tượng phải thi hành án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung:

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 cho phép NSD khai báo các đối tượng phải thi hành án có liên quan đến các nghiệp vụ tài chính kế toán phát sinh ở cơ quan thi hành án.

Tại màn hình Đối tượng phải thi hành án, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm, In.

Cách thực hiện:

-       Vào menu Danh mục\ Đối tượng phải thi hành án.

image42

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Đối tượng phải thi hành án

-       Xóa Đối tượng phải thi hành án

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.