Danh sách Chấp hành viên

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Chấp hành viên >

Danh sách Chấp hành viên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung:

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 cho phép NSD khai báo các chấp hành viên có liên quan đến các nghiệp vụ kế toán tài chính tại đơn vị.

Tại màn hình chấp hành viên, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm, In, Nạp.

Cách thực hiện:

-       Vào menu Danh mục\Chấp hành viên.

image46

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Chấp hành viên

-       Xóa Chấp hành viên

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.