Thêm/Sửa Chấp hành viên

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Chấp hành viên >

Thêm/Sửa Chấp hành viên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để thêm Chấp hành viên

-       Tại màn hình danh sách các chấp hành viên, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp thoại Thông tin chi tiết của đối tượng, nhập các thông tin về chấp hành viên cần thiết như: Mã đối tượng,  Tên đối tượng, Loại đối tượng là: Chấp hành viên,…

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về chấp hành viên vừa thêm.

Để sửa Chấp hành viên

-       Tại màn hình danh sách chấp hành viên, chọn chấp hành viên muốn sửa thông tin

-       Nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Nhập các thông tin muốn sửa.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về chấp hành viên vừa sửa.

image47

Xem thêm:

-       Danh sách Chấp hành viên

-       Xóa Chấp hành viên

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.