Danh sách Nhà cung cấp

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Nhà cung cấp >

Danh sách Nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 cho phép NSD khai báo các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ một cách chi tiết.

Tại màn hình Danh sách Nhà cung cấp , NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm, In, Nạp.

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\ Nhà cung cấp.

image48

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Nhà cung cấp

-       Xóa Nhà cung cấp

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.