Thêm/Sửa Ủy ban nhân dân

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Ủy ban nhân dân >

Thêm/Sửa Ủy ban nhân dân

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để thêm Ủy ban nhân dân

-       Tại màn hình danh sách Ủy ban nhân dân, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp thoại Thông tin chi tiết của đối tượng, nhập các thông tin về ủy ban nhân dân cần thiết như: Mã đối tượng,  Tên đối tượng, Loại đối tượng là: Ủy ban nhân dân,…

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về ủy ban nhân dân vừa thêm.

Để sửa Ủy ban nhân dân

-       Tại màn hình danh sách Ủy ban nhân dân, chọn ủy ban nhân sự muốn sửa thông tin.

-       Nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Nhập các thông tin muốn sửa.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về ủy ban nhân dân vừa sửa.

image51

Xem thêm:

-       Danh sách Ủy ban nhân dân

-       Xóa Ủy ban nhân dân

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.