Danh sách Ủy ban nhân dân

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Ủy ban nhân dân >

Danh sách Ủy ban nhân dân

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 cho phép NSD khai báo những ủy ban nhân dân có liên quan đến các quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án.

Tại màn hình ủy ban nhân dân, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm, In, Nạp.

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\ Ủy ban nhân dân.

image50

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Ủy ban nhân dân

-       Xóa Ủy ban nhân dân

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.