Danh sách Đối tượng khác

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Đối tượng khác >

Danh sách Đối tượng khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 cho phép NSD khai báo các đối tượng khác có liên quan đến các quyết định thi hành án ở cơ quan thi hành án.

Tại màn hình đối tượng khác, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm, In, Nạp.

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\ Đối tượng khác.

image52

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Đối tượng khác

-       Xóa Đối tượng khác

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.