Danh sách Quyết định thi ành án

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Quyết định thi hành án >

Danh sách Quyết định thi ành án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Quyết định thi hành án là thông tin bắt buộc phải nhập khi nhập các thông tin liên quan đến các nghiệp vụ thi hành án. Vì vậy trước khi nhập liệu NSD cần khai báo các thông tin quyết định thi hành án.

Tại màn hình Danh sách quyết định thi hành án, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm, Nạp và In.

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\ Quyết định thi hành án.

image54

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Quyết định thi hành án

-       Xóa Quyết định thi hành án

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.