Thêm/Sửa Quyết định thi hành án

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Quyết định thi hành án >

Thêm/Sửa Quyết định thi hành án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để thêm Quyết định thi hành án

-       Tại màn hình danh sách Quyết định thi hành án, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp thoại Thông tin quyết định thi hành án, nhập các thông tin về đối tượng khác cần thiết như: Số quyết định, Tên quyết định, Loại quyết định, Chấp hành viên…

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về quyết định thi hành án vừa thêm.

-       NSD có thể nhấn F9 để thêm nhanh các đối tượng liên quan đến quyết định thi hành án.

Để sửa Quyết định thi hành án

-       Tại màn hình danh sách Quyết định thi hành án, chọn quyết định thi hành án muốn sửa thông tin.

-       Nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Nhập các thông tin muốn sửa.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về quyết định thi hành án vừa sửa.

image55

Xem thêm:

-       Danh sách Quyết định thi hành án

-       Xóa Quyết định thi hành án

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.