Danh sách Nhóm Quyết định thi hành án

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Nhóm quyết định thi hành án >

Danh sách Nhóm Quyết định thi hành án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 cho phép NSD khai báo các nhóm quyết định thi hành án mà được cơ quan thi hành án đang tiến hành.

Tại màn hình nhóm quyết định thi hành án, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm, Nạp và In.

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\ Nhóm quyết định thi hành án.

image56

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Nhóm quyết định thi hành án

-       Xóa Nhóm quyết định thi hành án

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.