Thêm/Sửa Nhóm quyết định thi hành án

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Nhóm quyết định thi hành án >

Thêm/Sửa Nhóm quyết định thi hành án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để thêm Nhóm quyết định thi hành án

-       Tại màn hình Danh mục nhóm quyết định thi hành án, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp thoại Thông tin chi tiết nhóm quyết định thi hành án, nhập các thông tin về đối tượng khác cần thiết như: Mã nhóm, Tên nhóm, Ghi chú (nếu có)

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về nhóm quyết định thi hành án vừa thêm.

Để sửa Nhóm quyết định thi hành án

-       Tại màn hình Danh mục nhóm quyết định thi hành án, chọn Nhóm quyết định thi hành án muốn sửa thông tin.

-       Nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Nhập các thông tin muốn sửa.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về Nhóm quyết định thi hành án vừa sửa.

image57

Xem thêm:

-       Danh sách Nhóm quyết định thi hành án

-       Xóa Nhóm quyết định thi hành án

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.