Danh sách Loại án

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Loại án >

Danh sách Loại án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 cho phép NSD khai báo các loại bản án được cơ quan thi hành án tiến hành thi hành án.

Tại màn hình loại án, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, In, Nạp, Tìm.

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\ Loại án.

image60 image60image61

Xem thêm: 02140001

-       Thêm/Sửa Loại án

-       Xóa Loại án

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.