Thêm/Sửa Loại án

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Loại án >

Thêm/Sửa Loại án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để thêm Loại án

-       Tại màn hình Danh mục loại bản án, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp thoại Thông tin chi tiết loại bản án, nhập các thông tin về loại án cần thiết như: mã loại án, tên loại án, ghi chú (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về loại án vừa thêm.

Để sửa Loại án

-       Tại màn hình danh mục loại bản án, chọn loại án muốn sửa thông tin.

-       Nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Nhập các thông tin muốn sửa.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về loại án vừa sửa.

image62

Xem thêm:

-       Danh sách Loại án

-       Xóa Loại án

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.