Danh sách Tiền tệ

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Tiền tệ >

Danh sách Tiền tệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 đã thiết lập sẵn 2 loại tiền sử dụng trong chương trình là Việt Nam Đồng (VNĐ) và Đô La Mỹ (USD), tuy nhiên cho phép NSD thiết lập các loại tiền khác có liên quan đến các quyết định thi hành. NSD hoàn toàn có thể thêm mới, sửa đổi các loại tiền sao cho phù hợp với công việc hạch toán của các quyết định thi hành án.

Tại màn hình tiền tệ, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm, Nạp và In.

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\Tiền tệ .

image85

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Tiền tệ

-       Xóa tiền tệ

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.