Thêm/Sửa Tiền tệ

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Tiền tệ >

Thêm/Sửa Tiền tệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để thêm Tiền tệ

-       Tại màn hình danh mục tiền tệ, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Loại tiền tệ, nhập thông tin cần thiết như: Mã tiền tệ, Tên tiền tệ,…

-       NSD có thể tự thiết lập cách đọc số tiền cho từng loại tiền bằng cách khai báo các thông tin: Phần nguyên trước dấu phẩy, Dấu phẩy, Phần lẻ sau dấu phẩy, …

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu loại tiền tệ mới.

Để sửa thông tin Tiền tệ

-       Tại màn hình danh mục tiền tệ, chọn loại tiền tệ cần sửa.

-       Nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Loại tiền tệ, sửa các thông tin cần thiết.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin vừa sửa.

image86

Xem thêm:

-       Danh sách Tiền tệ

-       Xóa tiền tệ

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.