Danh sách tài khoản ngân hàng

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Tài khoản ngân hàng >

Danh sách tài khoản ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 cho phép NSD khai báo các tài khoản ngân hàng, kho bạc để sử dụng trong quá trình hạch toán của cơ quan.

Tại màn hình danh sách tài khoản ngân hàng, kho bạc, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm, Nạp và In.

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\Tài khoản ngân hàng.

image87

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa tài khoản ngân hàng

-       Xóa tài khoản ngân hàng

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.