Danh sách Mã Thống kê

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Mã thống kê >

Danh sách Mã Thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 cho phép NSD khai báo mã thống kê nhằm mục đích thống kê nhanh chóng các chứng từ theo một tiêu thức thống kê đã được xây dựng.

Tại màn hình Mã thống kê, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In.

image91

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\Mã thống kê.

Hiện tại, chương trình đã xây dựng ngầm định các Mã thống kê có sẵn: Chuyển giao, Đình chỉ, Trả lại đơn, Ủy thác, Hoãn T.H.A, Miễn giảm, Tạm đình chỉ. Ngoài các Mã thống kê này NSD có thể thêm, sửa hoặc xóa các Mã thống kê khác. NSD không thể sửa được các mã thống kê mà chương trình đã xây dựng sẵn.

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Mã thống kê

-       Xóa Mã thống kê

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.