Danh sách đơn vị trực thuộc

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Đơn vị trực thuộc >

Danh sách đơn vị trực thuộc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 cho phép hiển thị và chỉnh sửa tất cả các đơn vị trực thuộc của cơ quan thi hành án. Chức năng này giúp cơ quan thi hành án cấp trên có thể tổng hợp các báo cáo từ các đơn vị trực thuộc khi gửi báo cáo lên.

Tại màn hình Đơn vị trực thuộc, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In.

 

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\Đơn vị trực thuộc.

image94

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Đơn vị trực thuộc

-       Xóa Đơn vị trực thuộc

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.