Thêm/Sửa Phiếu thu

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán tiền mặt > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ kế toán tiền mặt phát sinh > Phiếu thu >

Thêm/Sửa Phiếu thu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép lập và in phiếu thu khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền mặt tại đơn vị.

image117

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người nộp

Chọn người nộp tiền trong danh sách.

Họ tên

Họ tên của người nộp

Số CMND

Số chứng minh nhân dân của người nộp tiền

Địa chỉ

Địa chỉ của người nộp tiền

Diễn giải

Lý do nộp tiền

Kèm theo

Những thông tin đi kèm với phiếu thu

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong phiếu thu sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Ngày CT

Ngày chứng từ , tức ngày mà phiếu thu được lập

Số CT

Số phiếu thu

Số bảng kê

Số của bảng kê chứa phiếu thu này

Cách thao tác:

* Để thêm mới một Phiếu thu

-       Kích chuột vào biểu tượng image119 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới.

-       Nhập thông tin người nộp, địa chỉ người nộp, lý do nộp tiền và thông tin kèm theo.

-       Chọn ngày phiếu thu và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày phiếu thu.

-       Nhập số phiếu thu, nhập số chứng từ gốc

-       Nhập hoặc chọn quyết định thi hành án bằng cách nhấn nút image120 ở cột Quyết định.

-       Nhập hoặc chọn chấp hành viên phụ trách.

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ phát sinh vào cột Diễn giải.

-       Nhập nội dung cột Loại  giá trị bằng cách nhấn nút image120 ở cột Loại giá trị.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image120 ở cột TK Nợ. Ở đây hệ thống đã mặc định TK Nợ là TK 1111, NSD có thể thay đổi mặc định này trong Danh mục\Tài khoản ngầm định.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image120 ở cột TK Có.

-       Nhập số tiền của nghiệp vụ phát sinh vào cột Nguyên tệ. Chương trình sẽ từ động tính ra số tiền trên cột Số tiền

-       Nhập hoặc chọn Loại tiền bằng cách nhấn nút image120 ở cột Loại tiền

-       Nhập hoặc chọn Tỷ giá bằng cách nhấn nút image120 ở cột Tỷ giá

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image120 ở cột Mã thống kê

-       Kích chuột vào biểu tượng image121 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

* Để sửa một Phiếu thu

-       Kích chuột vào biểu tượng image122 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image123 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image121 để lưu thông tin vừa sửa.

Xem thêm:

-       Danh sách Phiếu thu

-       Xóa Phiếu thu

-       Xem, in chứng từ

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.